Sende Aktif ol Sende Dunya OL Sende Aktif-Dunya Gibi OL

fiil nedir

türemiş fiil

 1. Yapım eki ile türetilmiş fiil: baş-la-mak, güzel-le-ş-mek, dur-ak-la-mak gibi.
 2. Ad veya fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle kurulmuş fiil: göz / göz + le-, gözle-m+le-, göz + le-n-, yaş / yeş-er-, gök /göğ-er, iyi / iyi + le-ş-, yürü- / yürü-t-, al- /al-ın-, gül- /gül-üş-, sar- / sar-ıl- vb.
 3. (en) Derived
 4. (fr) Verbe dérivé

Türetilmiş Kelimeler (bis)

türe, türedi, türedilik, türehan, türek, addan türeme fiil, iç türeme

Destek

Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.

türemiş (nedir)

 1. Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş.
 2. (en) Derived. derivative.

fiil (nedir)

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (en) Verbal. verb. deed. act.
 7. (en) Verb.
 8. (en) Act. deed. verb. predicate. action. activity. effect. fact. feasance. operation. performance. play.

yüklem (nedir)

 1. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.
 2. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.
 3. Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya; Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
 4. (en) Predicate
 5. (fr) Prédicat, attribut

yapım eki (nedir)

 1. (Derleme.. şekil eki, morfem, yapı eki, tekil eki) Sözcük kök veya gövdesine getirilerek sözcüğün yeni bir kavram kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük) , -ci (ev-ci) , -li (ev-li) ; -ine (sev-inç) , -gi (sev-gi) ; -daş (vatan-daş) , -dır- (sev-dir-) , -in-(sev-in-) , -leyin (gece-leyin) vb.
 2. (en) Morpheme
 3. (fr) Morphème, affixe de formation

yapım (nedir)

 1. Yapma işi, inşa, imal.
 2. Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
 3. Özümleme.
 4. Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.
 5. Bir tiyatro yapıtının tam olarak seyirci için üretilmesi işlemi.
 6. Bir filmin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaların tümü
 7. Bu çalışmaların ürünü (belli bir ülkenin, belli bir dönemin, belli bir okulun,yapımevinin ürünü). TV
 8. Bir televizyon izlencesini gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların tümü
 9. Bu çalışmaların ürünü.
 10. (en) 1-2. production, film production (making), 3-4. production, television programme (ABD: program) (production)
 11. (en) Formation. make-up. manufacture. production. program. programme.
 12. (en) Construction. fabrication. making. manufacture. production. building. production imal. production prodüksiyon.
 13. (en) Construction. building. manufacture. manufacturing. production. making. (film , TV program. film making.
 14. (en) Production
 15. (al) 1-2. Produktion, Filmproduktion, Herstellung, Filmherstellung, 3-4. Produktion, Fernsehproduktion, Fernsehinszenierung, Programmproduktion
 16. (fr) 1-2. production (cinématographique), 3-4. production de programme, fabrication de programme (vidéo)
 17. (fr) Production

ek (nedir)

 1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 2. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 3. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 4. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 5. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 6. Eklenmiş, katılmış
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Bk. ek yeri
 9. 1- Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap. 2- Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 10. (en) Additional. extra. supplemental. supplementary. further. addition. supplement. extension. extra. annex. appendix. appendage. addendum. adjunct. appurtenance. formative. insertion. inset. postscript. schedule. supplementation. by-. bye-. super-.
 11. (en) Accession. additional. adjunct. annexe. appendage. appendix. collateral. excess. extension. extra. inclusion. special. subsidiary. supplement. supplementary. addition. addendum. joint. patch. affix.
 12. (en) Appendix. attachment. addendum. additional. annex. coupling. supplement. supplementary. joint. joining. easement. tailpiece. fastening. patching. splice. bond. link. extra. insert. appurtenance. enclosure. annexed. pull-out. addition. adjunct.
 13. (en) Affix
 14. (en) Supplement, appendix
 15. (fr) Affixe
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=